Styrelsen 2021 valdes på extrainkallade årsmötet 2021-06-06:

Ordförande, Annika Mossberg

Vice Ordförande, Annika Odén Frisk

Kassör, Anna Olofsdotter Lilja

Sekreterare, Jill Dahlström

Ledamöter, Elsie Jedholt, Mona Mörtling och Sanna Carrigan

Suppleanter, Inger Ottosson och Anna Johansson

Valberedning, Marie-Louise Berglund

Revisor, Lars Karlsson